All Topic  
       
   

Warning: Division by zero in /home/hosting_users/kwon3d/www/skin_board/s_build_cafeblog/2_index.php on line 1230
  111
Name ADMIN
Date 12-June-2013 (11:04)
Down1 우슈_등공파련_720°_동작의_운동역학적_분석(한국체육과학회).pdf (384KB) (Down:4500)
ㆍVote: 0  ㆍClick: 18924      
http://kwon3d.com/cafe/?kwon3d.404.
“ Biomechanical Analysis on the Motion of Jump Lotus Kick 720˚in Wushu ”
Biomechanical Analysis on the Motion of Jump Lotus Kick 720˚in Wushu
 
-Korea Journal of Sport Science-
2011. Vol 20. No. 6. pp. 1415~1426
  110
Name Kwon3D
Date 06-August-2012 (09:32)
ㆍVote: 0  ㆍClick: 26891      
http://kwon3d.com/cafe/?kwon3d.402.
“ [Review]The 43th Kwon3D XP Training for beginners ”

<제 43차 Kwon3D 초급자교육>

일시 : 2012년 7월 27일 10시~17시

장소 : ㈜비솔 (사내 대회의실)

참가 업체 : 고려대학교, 양산부산대학교병원

내용 : 바디모델링, 프로토콜, 디지타이징, 프로세싱 방법교육

 

 

 

  109
Name Kwon3D
Date 09-July-2012 (11:11)
Down1 Kwon3D_Application.doc (24KB) (Down:3489)
ㆍVote: 0  ㆍClick: 25190      
http://kwon3d.com/cafe/?kwon3d.400.
“ The 43th Kwon3D XP Training for beginners ”
  108
Name Kwon3D
Date 02-April-2012 (10:15)
ㆍVote: 0  ㆍClick: 30273      
http://kwon3d.com/cafe/?kwon3d.399.
“ [Review]The 39th Kwon3D XP Training for beginners ”

   <제 39차 Kwon3D 초급자교육>

 

일시 : 2012년 3월 30일 10시~17시

 

장소 : ㈜비솔 (사내 대회의실)

 

참가 업체 : 한국교원대학교, 창원대학교, 숭실대학교,

        용인대학교, 단국대학교, 경희대학교

 

내용 : 바디모델링, 프로토콜, 디지타이징, 프로세싱 방법교육


 
 

  107
Name Kwon3D
Date 13-March-2012 (11:20)
Down1 Kwon3D_Application.doc (24KB) (Down:3447)
ㆍVote: 0  ㆍClick: 25878      
http://kwon3d.com/cafe/?kwon3d.398.
“ The 39th Kwon3D XP Training for beginners ”
12345678910,,,24