All Topic  
       
Name Kwon3D
Date 02-April-2012 (10:15)
ㆍVote: 0  ㆍClick: 30124      
http://kwon3d.com/cafe/?kwon3d.399.
“ [Review]The 39th Kwon3D XP Training for beginners ”

   <제 39차 Kwon3D 초급자교육>

 

일시 : 2012년 3월 30일 10시~17시

 

장소 : ㈜비솔 (사내 대회의실)

 

참가 업체 : 한국교원대학교, 창원대학교, 숭실대학교,

        용인대학교, 단국대학교, 경희대학교

 

내용 : 바디모델링, 프로토콜, 디지타이징, 프로세싱 방법교육


 
 

   
 N  Category     Subject    Name Date Hit Vote
  116    
Related Paper
Biomechanical Analysis ....(Taekwondo) Kwon3D 2008-08-22 21459 10
  115    
Downloads
Kwon3DXP manual Kwon3D 2008-06-04 25963 10
  114    
Downloads
VISOL DV Express Kwon3D 2007-10-01 22060 1
  113    
Downloads
Kwon3D Trial Kwon3D 2007-05-25 22228 1
     
Event
[미리보는 KOBA 2013] 비솔, '마커리스 모션캡처 시스템' 선보인다 ADMIN 2013-06-12 86014 0
     
Related Paper
Biomechanical Analysis on the Motion of Jump Lotus Kick 720˚in Wushu ADMIN 2013-06-12 18827 0
  110    
Latest news
[Review]The 43th Kwon3D XP Training for beginners Kwon3D 2012-08-06 26754 0
  109    
Latest news
The 43th Kwon3D XP Training for beginners Kwon3D 2012-07-09 25066 0
  108    
Latest news
[Review]The 39th Kwon3D XP Training for beginners Kwon3D 2012-04-02 30124 0
  107    
Latest news
The 39th Kwon3D XP Training for beginners Kwon3D 2012-03-13 25754 0
  106    
Latest news
The 38th Kwon3D XP Training for beginners Kwon3D 2012-02-08 26112 0
  105    
Downloads
Kwon3D-Trial 2012 Version Kwon3D 2012-02-01 27062 0
  104    
Latest news
[Review]The 37th Kwon3D XP Training for beginners Kwon3D 2012-01-31 27234 0
  103    
Latest news
The 37th Kwon3D XP Training for beginners Kwon3D 2012-01-19 23203 0
  102    
FAQ
about dpi dada 2010-04-15 20145 0
  101    
Latest news
The 29th Kwon3D XP Training for beginners Kwon3D 2010-03-10 26271 0
12345678